Skip to content

Seneca en Civitas

Een brug tussen Seneca en Civitas

We gaan de komende maanden werken aan een samengaan van Seneca en Civitas maatschappijleer havo en vwo. De twee methoden delen dezelfde ondergrond van waarden en mensbeelden. Civitas is sterk in de uitwerking van systemen, in de behandeling van terrorisme, in de uitgewerkte rechthoek, in de Trias. Seneca heeft de ingang van de dilemma’s. Die kunnen gecombineerd een nog sterkere nieuwe methode opleveren.
Ik verwacht dat de nieuwe boeken voor het schooljaar 2018-2019 op de markt komen.

Ook in de Seneca-methoden voor maatschappijwetenschappen zijn al elementen uit Civitas opgenomen.

Overigens wordt in het eerste boek dat uitgekomen is nog de term constructivistisch paradigma gebruikt in plaats van interactionistisch paradigma. Die term staat zo in de eindtermen. Maar het constructivisme is een leertheorie, geen paradigmatische stroming. Die leertheorie staat overigens onder scherpe kritiek, het onderwijs dat daarop gebaseerd is, blijkt steeds weer te mislukken. En dat is niet verwonderlijk.

 

Advertenties

Seneca Maatschappijwetenschappen

Al een tijdje is Huub Philippens ingeschakeld in de Maatschappijwetenschappenmethode van Seneca. In het hernieuwde programma zullen leerlingen in 2017 daarmee moeten starten.
Tegelijkertijd overwegen we om op den duur elementen van Civitas en Seneca samen te voegen in een nieuw boek voor maatschappijleer havo en vwo. Dat zal waarschijnlijk bij de volgende druk gaan gebeuren.

What Sir Ken Got Wrong

Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden voor deze kwakzalver. Er zijn steeds weer naïeve volgelingen die zwijmelen bij zijn ideeën

Pragmatic Education

“We are educating people out of their creativity”

Sir Ken Robinson

 SKR

Sir Ken Robinson’s ideas on education are not only impractical; they are undesirable.

 

If you’re interested in education, at some point someone will have sent you a link to a video by Sir Ken Robinson, knighted for services to education in England in 2003. He has over 250,000 followers on Twitter, his videos have had over 40,000,000 views online, and his 2006 lecture is the most viewed TED talk of all time. The RSA Opening Minds curriculum his ideas are associated with is taught in over 200 schools in the UK. He clearly has some influence.

What explains such iconic influence? Like a magician’s performance, explaining the magic helps to dispel it. Humour, anecdote and charm combined with online, animated media explain why it’s gone viral. Jokes get contagious laughter from his audience in the video, and…

View original post 2.305 woorden meer

Actualiteit: het IS-terrorisme

Terrorism-911_591

Civitas behandelt de verschillende terrorisme waar de wereld door geteisterd werd de laatste tientallen jaren. Ook het IS-terrorisme kan doeltreffend geplaatst en geanalyseerd worden. De methode brengt een adequate ondergrond aan. Daarin onderscheidt Civitas zich ook van de andere maatschappijleermethoden.

Afgeluisterd gesprekje

Stalin en Churchill in Jalta

Stalin en Churchill in Jalta


Stalin: “Kameraad Winston, je kunt niet schrijven op je iPhone, je moet swipen. Ik gebruik dat soort apparaatjes niet. Ik hoef maar met mijn vingers te knippen en dan doen ze het voor me”.

Een samenhangende basis

134936902-317705d7-8002-4aae-87b4-0742f01314d1reet-maurcicedehond

In discussies kom ik steeds vaker leraren tegen die zien dat ze in hun lessen een samenhangende ondergrond moeten geven. De basis die Civitas geeft ontbreekt maar al te vaak in de gangbare methoden maatschappijleer. 
De basis bestaat uit een serie waarden die volgens mensbeelden gegroepeerd worden. Daarop worden dan ideologieën geplaatst. 
Soms wordt opgemerkt dat de ideologieën verouderd zijn, omdat ze vooral uit de 19e en 20e eeuw stammen. Maar dat is een misverstand. Die waarden gebaseerd op mensbeelden vinden we al terug in de filosofische geschriften van de Griekse oudheid. De daarop geënte ideologieën kregen inderdaad veel later hun naam. Ze kregen toen een vaste vorm en massale aanhang. Veel mensen herkenden zich erin.

Het verschil met de eenentwintigste eeuw is dat veel kiezers nu uit de schappen van de ideologieënsupermarkt kiezen wat van hun gading is en eigen arrangementen maken. Desondanks duiken overal ter wereld van vroeger bekende ideologische groepen weer op: neo-fascisten in Griekenland, “communisten” in oostelijke landen, fundamentalisten verspreid over de hele wereld.
Willen we de ideeën van de kiezers in Nederland begrijpen dan is het voor de analyse van belang dat we die elementen erin herkennen.  Zo kunnen we dan de linkse en rechtse ideeën herkennen in de partijprogramma’s. Leerlingen krijgen houvast als ze dat wordt aangeboden.

De Robespierre van hieronder heeft wel wat trekjes van Maurice de Hond. Nu zijn die twee moeilijk te vergelijken. Maar de Hond houdt er ook  totalitaire ideeën op na en bovendien gelooft hij in een (digitale) revolutie. Hij denkt dat leerlingen, met op de achtergrond een ‘coach” via internet zelf hun kennis bij elkaar kunnen scharrelen. Dat is een illusie. Leerlingen hebben goede leraren nodig die met doorwrochte leermiddelen als Civitas de ondergrond aanbrengen waar leerlingen mee verder kunnen.
Degenen die met dit boek zijn opgeleid zien vaak tot hun ontsteltenis hoe weinig achtergrond medestudenten hebben die met onsamenhangend materiaal maatschappijleer hebben gekregen. Daarom is Civitas onmisbaar in het onderwijs in maatschappijleer. Daar kan geen iPad tegenop.

Kwartetten

134936902-317705d7-8002-4aae-87b4-0742f01314d1

Mag ik van jou Robespierre, dan krijg je van mij Mao
(De afbeelding komt van een zorgvuldige Franse wetenschappelijke reconstructie)

Twee berichten over de paus

Afbeelding

Met Civitas kunnen leerlingen deze paus plaatsen in het ideologisch spectrum. Ook begrijpen ze zijn kritiek op het economisch systeem.
De volgende twee berichten uit respectievelijk NRC Handelsblad en Trouw van 28 en 27 november 2013 geven daar voldoende informatie over:

NRC 28 november 2013

Paus publiceert zijn marsroute Katholieke kerk
Eerste lange brief van paus aan gelovigen is een actieplan: meer openheid, een minder elitaire opstelling.
Door onze redacteur Marc Leijendekker

AMSTERDAM. Paus Franciscus heeft gisteren heel de katholieke kerk opgeroepen ondubbelzinnig de kant van de armen te kiezen en zich open te stellen voor verandering
Hij haalde ook uit naar mensen die zich voornamelijk bezighouden met de vraag of anderen zich wel aan de regeltjes van de doctrine houden. Dat leidt „tot narcistisch en autoritair elitisme”. In plaats daarvan moet de kerk allereerst ernaar streven voor iedereen de deuren te openen.
De paus deed zijn oproep in het eerste belangrijke document dat hij helemaal zelf heeft geschreven, de apostische brief Evangelii Gaudium (De vreugde van het Evangelie). Het is een manifest over de veranderingen die de paus wil bewerkstelligen, volgens de ondertitel ook een oproep aan kerkbestuurders, geestelijken en gelovigen.
Paus Franciscus werkt hierin een aantal ideeën uit die hij de afgelopen maanden naar voren heeft gebracht in in zijn dagelijkse preken, zijn toespraken en twee interviews. Uitgangspunt is dat de kerk ingrijpend moet veranderen. Niet in de afwijzing van abortus, waarschuwt paus Franciscus. En ook voor vrouwelijke priesters ziet hij geen plaats. Maar er is een koersverandering nodig. „De zaken kunnen niet meer blijven zoals zij nu zijn.”
Hij wil dat katholieken meer hun boodschap uitdragen en zich meer openstellen voor anderen. „Ik geef de voorkeur aan een Kerk die gehavend en vies is en pijn lijdt omdat zij de straat op is gegaan boven een Kerk die ongezond is […] omdat zij zich vastklampt aan haar eigen veiligheid. Ik wil geen Kerk die vooral bezig is zichzelf centraal te stellen en uiteindelijk gevangen raakt in een web van obsessies en procedures”
Daarbij stelt hij ook zijn eigen rol ter discussie. Hij schrijft dat een paus zich niet moet willen bemoeien met alles wat er gebeurt in lokale bisdommen en pleit voor „gezonde ‘decentralisatie’.” En ook: „We kunnen niet vragen dat de volken in elk continent in de manier waarop zij hun Christelijk geloof uiten, de manier nadoen die de Europese naties op een bepaald moment in hun geschiedenis hebben ontwikkeld.” Niet alle leerstellingen van de kerk zijn voor eeuwig, schrijft Franciscus. „We moeten niet bang zijn die opnieuw te bekijken.”
Franciscus hekelt de groeiende kloof tussen arm en rijk, „het gevolg van ideologieën die de absolute autonomie van de markt en financiële speculatie verdedigen.” De markt wordt als een god vereerd, schrijft hij, en daardoor is „een nieuwe tirannie” ontstaan.

Trouw 27 november

Paus Franciscus kiest radicaal voor de armen
Door: Monic Slingerland − 27/11/13, 07:00
© afp. “Aan een ideale kerk kleeft het vuil van de straat”, schrijft paus Franciscus.

Ook prostituees en verslaafden horen daarbij, zo schrijft de kerkvorst in een brief aan christenen.
“
Nee tegen een tirannie van de markt, tegen een economie die mensen uitsluit.”
“Aan een ideale kerk kleeft het vuil van de straat”, schrijft paus Franciscus in zijn ‘exhortatio’, zijn eerste pauselijke brief gericht aan alle christenen wereldwijd. Een christen kan niet anders dan radicaal voor de armen kiezen, zegt hij. Franciscus noemt daarbij ook de nieuwe armen zoals werkers in illegale ateliers, verslaafden, prostituees, slachtoffers van mensenhandel, immigranten en illegalen.

Kort gezegd laat paus Franciscus in bijna 300 pagina’s zien hoe christenen volgens hem gelukkig kunnen worden. Niet door alleen op kerk en geloof gericht te zijn en de wereld buiten te sluiten, niet door mee te gaan in de structuren van macht en materie, maar door voor de armen te kiezen.

Revolutie van tederheid
Hij roept christenen op tot een ‘revolutie van tederheid’ door hun hart te openen voor God. Om de kerk beter aan te passen aan de moderne tijd zijn veranderingen nodig. Het pausdom moet omgebouwd worden en de deuren van de kerk moeten altijd open staan.

Scherpe kritiek levert paus Franciscus op de kapitalistische economie. Die sluit ouderen uit, evenals zwakken, iedereen die niet mee kan. Hij spreekt van de ‘tirannie van de markt’. Volgens de paus is het ook aan de overheid om onrechtvaardigheid tegen te gaan.

Deze paus toont zich allesbehalve een liberaal. Politici zijn de beste goede-doelen-gevers, zegt hij en die opmerking kan als een provocatie met een knipoog worden opgevat. Franciscus is een uitgesproken socialist, maar wel een socialist die binnen zijn eigen organisatie voor decentralisatie pleit. Iedere geestelijke past bescheidenheid, zegt hij. Als de paus aan islamitische landen om godsdienstvrijheid vraagt, vooral voor christenen, doet hij dat met het woordje ‘nederig’.

De vreugde van het evangelie
Zijn ‘exhortatio’ draagt een kenmerkende titel. Als altijd bepalen de eerste woorden de naam van het document. ‘Gaudium evangelii’, de vreugde van het evangelie. Een naam die tegelijk een compact credo is van deze paus die graag onder de mensen verkeert en zich door het evangelie laat leiden bij zijn omhelzingen van gehandicapten, zijn reis naar de immigranten op Lampedusa.

Over vrouwelijke priesters is hij stellig. Daarover is geen discussie mogelijk, al moeten vrouwen wel meer ruimte krijgen in de kerk. En over abortus zal de kerk evenmin anders gaan denken. “Het is niet progressief om een probleem op te lossen door een menselijk leven te vernietigen”, schrijft hij, waarmee deze knuffelpaus toont dat hij niet alleen warm kan zijn, maar ook scherp.

Een mooier beeld dan het verhaal van de kleverige poldergrond

Is dit geen veel aantrekkelijker beeld met een duidelijke koers dan U schildert in dat kleffe polderverhaal, meneer Rutte?

In Trouw van 4 september komt de politiek historicus Remleg Aerts aan het woord. Hij weerlegt Ruttes opmerkingen dat hij geen ideologische veren heeft. Rutte: “Ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken (…) Een land past niet ineen mal”

Hij verzet zich tegen het oude verhaal van de liberalen dat ze praktisch opereren in tegenstelling tot de socialisten die vanuit een ideologie denken.

Ruttes verhaal is wel degelijk ideologisch gekleurd.

De gebruiker van Civitas zal onmiddellijk deze elementen herkennen: “Een kleinere overheid, het op orde brengen van de staatsfinanciën, de burger zelf die veel moet doen, het leggen van de nadruk op de consumentenmarkt”. Dat op orde van de financiën gaat natuurlijk in tegen de Keynesiaanse gedachte dat je gedurfd moet investeren.

Op koers naar de toekomst!

Op koers naar de toekomst!

Rutte: geen grote visies

Ideologische visies veilig opgeborgen

Soms is het handiger om er een hekwerk omheen te zetten