Spring naar inhoud

Downloadpagina leraren

We krijgen de laatste tijd veel signalen van docenten die gemerkt hebben dat het niveau van de methode Maatschappijleer die ze nu gebruiken te weinig uitdagend is.

Als U behoefte heeft overleg met auteurs over de methode, dan zullen we daar graag op ingaan. Mailt U met h.philippens@planet.nl voor een afspraak.

Nieuw: eindopdracht

Als voorbereiding op de laatste toets over alle hoofdstukken, vindt U in het docentenboek een eindopdracht. Bij deze opdracht laat U de leerlingen in groepjes werken om de drie opdrachten eerst zelf uit te zoeken. Bij vervolgens de klassikale bespreking zult U opmerken dat de klas zelf originele en goede alternatieve antwoorden weet te geven.

Deze toets is bijgesteld: U vindt hier de nieuwe verbeterde toets

A. De krantenopdracht

(Intermezzo Massamedia) Het grote schema bij werkboek Havo opdracht 23 en werkboek VWO opdracht 21

Klik hier

B. De ideologische test

Advies: Laat de leerlingen vooraf hoofdstukken 4 en 5 de ideologische test maken. De ideologische test geeft niet aan waar ze op zullen stemmen. Dat hangt van veel actuele factoren af, maar de uitslag per klas is een mooie gelegenheid om te kijken hoe leerlingen hun plaats vinden in het ideologische spectrum als ze meer weten van de stromingen. Na hoofdstuk 5 kan de test daarom opnieuw gemaakt worden.

Dat kan op het formulier dat te downloaden is of schriftelijk via de test in het werkboek.

Voor de test klik hier: dit is de test

en voor het formulier waarop de uitslagen kunnen worden genoteerd, klik hier

C. Hoofdstukken in Powerpoint

  • Hoofdstuk 3: De Rechthoek Klik Civitasrechthoek2013
  • Hoofdstuk 6: Cultuur Klik Cultuur1.ppt
  • Hoofdstuk 7: De Rechtsstaat Klik hier
  • Hoofdstuk 8: Politiek Systeem Klik hier
  • Hoofdstuk 9: Beleid en Politieke Cultuur klik hier
  • Hoofdstuk 10: Sociaal-economisch Systeem Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2

D. Presentaties in Word

(hoofdstuk 4 en 5) Zie voor een toelichting de docentenhandleiding.

Presentatie-instructies havoLinks-Rechts: Klik hier, Midden: klik hier

Presentatie-instructies vwo: Links-Rechts: Klik hier, Midden: Klik hier

Presentatie-beoordelingKlik hier

Deze presentaties zullen binnenkort weer worden bijgewerkt.

E. Studiewijzers in PDF

Via het mailadres h.philippens@planet.nl kunt U studiewijzers voor periodes krijgen en een voorstel hoe Civitas in Maatschappijleer gecombineerd kan worden met Maatschappijwetenschappen.

F. Databank proefwerkvragen in Word

Ook ander materiaal kunt U aanvragen: bijvoorbeeld de databank aan proefwerkvragen.

U kunt ook kant-en-klare proefwerken voor havo en vwo doorgestuurd krijgen. Mailt U met h.philippens@planet.nl (het mailadres links in de balk) en vermeldt daarbij de naam en het telefoonnummer van uw school. Na verificatie sturen wij U dan beschikbare proefwerken toe.

G. Electronische toetsen 

Er is ook een wintoets-bestand met nu 600 vragen voor VWO en 500 voor HAVO beschikbaar voor de hoofdstukken 4 tot en met 10. Impliciet zijn elementen uit hoofdstuk 1 tm 3 opgenomen in die vragen. De nadruk valt in dit bestand op de Domeinhoofdstukken 6 tm 10. Een wintoets kan bestaan uit bv 50 multiple-choicevragen. Bij een wintoets krijgt iedere leerling een andere keuze van 50 uit de 500 voorgelegd. Als de docent dat wil, krijgt de leerling ook meteen zijn cijfer gepresenteerd. Voor een wintoetsaanschaf, neem contact op met de uitgeverij De Rode Planeet.

Het wintoetsbestand kunt U krijgen via onderstaand formulier. Vermeld ook op welke school U werkt, want het bestand wordt pas opgestuurd als gecontroleerd is dat U daar als docent aan verbonden bent.

H. Docentenhandleiding op papier

De zeer uitgebreide docentenhandleiding van 176 pagina’s kunt U bij de uitgever bestellen.

In deze handleiding staan naast de gebruikelijke adviezen ook veel suggesties voor lessen en extra verhelderend lesmateriaal dat bij uitleg gebruikt kan worden.

Ook vindt U daarin natuurlijk de antwoorden Havo en Vwo, planningstabellen voor de lessen, een training voor een eindtoets en didactisch achtergrondmateriaal.

De auteurs gebruiken diverse werkvormen. Daarbij gaat het om lessen waarin de vakkennis en de toepassing daarvan centraal staan.

Als U opmerkingen heeft, kunt U dit via onderstaand formulier aan de auteurs sturen:

I. De plaats van 50plus in het rechthoek

In dit overzicht worden de verschillende standpunten van 50plus gewaardeerd in de schaal van Links naar rechts:

Met snelheid en kracht wordt de jaarlijkse belastingontduiking van 30 miljard euro aangepakt. Ook de misgelopen BTW en Vennootschapsbelasting van ruim 5 miljard wordt aangepakt. (*4)

• De gigantische bonussen en buitensporige vertrekvergoedingen worden aange-

pakt door afschaffing van de aftrekbaarheid voor de werkgever en een belasting tot 75% voor de ontvanger

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Nieuwe contracten voor hypotheekrente moeten inhouden dat leningen in 30 jaar worden afgelost. in verband met de situatie op de woningmarkt en de te verwachten koopkrachtvermindering de komende jaren, moeten starters desgewenst gedurende de eerste drie jaar de volledige aftrek krijgen.

• Overdrachtsbelasting wordt niet geheven over woningen tot 300.000 euro. Voor woningen tussen 300.000 en 600.000 euro geldt 2%, tussen 600.000 en 900.000 4%, en daarboven 6%

• Gelet de koopkrachtontwikkeling de komende jaren, wil 50PLUS geen extra huurverhogingen

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  4 – het eerste wat meer in het midden, het tweede op 3

in navolging van het bedrijfsleven wordt op grond van de vergevorderde automati-sering het aantal ambtenaren via natuurlijk verloop en overplaatsingen per jaar met 6% verminderd, dat is een kwart van het ambtenarenbestand in de komende rege- ringsperiode met uitzondering van de belastingdienst. Extra bezuinigd kan worden op het aantal kolonels en generaals dat internationaal vergeleken veel te groot is.

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Geen privatisering waar dat niet in het belang is voor de samenleving. Handhaven of verkrijgen van een meerderheidsbelang door de overheid in essentiële activiteiten zoals openbaar vervoer, communicatie, energievoorzieningen, water en gezond- heidszorg.

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  4 (let wel: meerderheidsbelang, niet meteen terugdringen vermarkting.

Versoepeling van het ontslagrecht wordt bestreden omdat dit met name de

50-plussers zal treffen terwijl vaststaat dat juist deze groep kansloos is bij het zoe- ken naar een nieuwe baan

Onderwijs is de belangrijkste motor voor een gezonde economie.

• Er komt een verplicht vak moderne communicatie (internet, tablet e.d.)

• Peuters met taalachterstand krijgen extra aandacht op de voorscholen

• Op scholen gaat de zeggenschap over het beheer terug naar de direct betrokke-

nen: ouders en leerkrachten. Schoolbesturen worden gekozen en niet benoemd

• Onderwijskrachten die nu gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, moeten zoveel

mogelijk worden ingeschakeld bij de naschoolse opvang en extra lessen

• Er komt een lesuur gezond leven over conditie en lichamelijk welzijn o.a. drugs,

alcohol, roken, bewegen en voeding

• Zowel op de basisscholen als bij het voortgezet onderwijs krijgt iedere leerling minimaal zes uur per week gymnastiek en sport, eventueel voor een deel na de lesuren

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  4 (zie medezeggenschap leraren, dat verplichte vak is onzin natuurlijk.

in het algemeen bij het onderwijs: minder administratie, minder managers, minder vergaderen en meer voor de klassen. De kerntaken worden weer centraal gesteld.

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  4

Eigen risico in de zorg wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximale bijdrage. Een zelfde benadering geldt voor de AWBZ.

• Handen af van het persoonsgebonden budget

• Steun aan programma’s en voorlichting voor gezonde levenswijze en voeding. Preventie is een belangrijke kostendrukkende maatregel

• Invoeren van een medicijnen apk. Regelmatige toets is kostenbesparend en goed

voor de gezondheid

• Ouderen die zorg nodig hebben, moeten niet bang gemaakt worden met het ar-

gument dat het onbetaalbaar wordt. Behandelingen worden alleen gestopt met

instemming van de patiënt

• Geen vermindering van het aantal ziekenhuizen. Hulp moet in de directe omgeving

geboden kunnen worden

• Artsen en niet de zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor alle medische zorg

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

In alle opzichten worden de direct betrokken burgers dichter bij het bestuur ge-

bracht. Toezichthoudende besturen van ziekenhuizen, woonzorg-, verzorgings- en

verpleegcentra worden gekozen

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  1

Gratis openbaar vervoer buiten de spits

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.

• Bevordering van zonne-energie, waterkracht en windenerg

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Bestaande natuurgebieden worden beschermd. natuurarme gebieden met name rond en in de steden moeten meer natuur krijgen. De jeugd moet de natuur in zijn directe omgeving hebben.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Elke dag sterven duizenden kinderen en volwassenen door gebrek aan voedsel, wa- ter en medicijnen. Een miljard kinderen en mensen lijden honger. Nederland hand- haaft daarom de ontwikkelingshulp volgens internationale afspraak maar zoekt wel nadrukkelijk garanties voor een juiste besteding.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Elk voorstel dat een vreedzame regeling voor een veilige Israëlische en een veilige palestijnse staat naderbij brengt, zal gesteund worden. Daarbij gelden onverkort de aangenomen Vn-resoluties, met name over de teruggave van de door israël bezette gebieden. In EU-verband dient hiertoe de nodige druk uitgeoefend te worden.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Het aantal zetels in het Europese Parlement moet worden teruggebracht van 754 naar 435 (Ter vergelijk: dat is hetzelfde aantal als het Amerikaanse Huis van Afgevaar- digden).

Het immigratiebeleid is selectief: streng maar rechtvaardig. Nieuwkomers moeten voldoende opleiding en achtergrond hebben om aansluiting te vinden bij de neder- landse samenleving. Kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen, krijgen een verblijfsvergunning.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  4

De burgemeester en de Commissaris van de Koningin worden rechtstreeks door de burgers gekozen

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

De islam is een godsdienst als alle andere en geeft geen specifieke rechten in het pu- blieke domein. Sharia-rechtspraak zal niet worden toegestaan.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Mensen met een publieke functie met een ministersalaris dienen alle neveninkom- sten uit bijbanen in te leveren.

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  2

De niet door de burgers gekozen en overbodige Eerste Kamer wordt afgeschaft.

• De Tweede Kamer gaat het beleid weer op hoofdlijnen bepalen en controleren en

wordt daarom teruggebracht van 150 naar 100 leden

• Om de slagkracht van de regering en het parlement te vergroten komt er een

kiesdrempel van 3%

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  5

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat de zwakste schouders niet getroffen mogen worden door te hoge eigen risico’s, bijdra- gen in ligdagen en een onontbeerlijk hoortoestel of rollator. Het leven van mensen met een ziekte of handicap en ouderen moet niet op deze manier verder ondraaglijk worden.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Verder zal, als er nu eens echt werk wordt gemaakt van het verminderen van het aantal ambte- naren (6% per jaar via natuurlijk verloop), in de loop van de jaren miljarden bezuinigd kunnen worden.

 

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  5

De miljardenuitgaven voor de JSF kunnen geschrapt worden.

Bij een schaal van L-R van Civitas van 0 tm 10 schat ik dit in op:

Positie:  3

Conclusie: 50plus bevindt zich behoorlijk links van het midden, zo’n beetje op de plaats van GroenLinks en PvdA

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: